Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve eBook

Venirsincontro.it Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a  v samospráve Image
POPIS

Trávit čas knihou Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Odborná príručka je určená zamestnancom verejnej správy, zamestnancom príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií a starostom. Obsah Celkový obsah•Zoznam autorov •Skratky a piktogramy •Obsah CD – ROMuAKTUÁLNE INFORMÁCIE •Obsah •Aktuálne informácie v legislatíve SR-Zoznam aktuálnych informácií -Analýza súčasného stavu verejnej správy -Novelizácia zákona o štátnej službe •Otázky a odpovede -Otázky a odpovede VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE, V ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH, V PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH A V SAMOSPRÁVE •Obsah •Zodpovednosť vo verejnej správe-Pojem zodpovednosti -Fyzické osoby ako subjekty administratívnoprávnych vzťahov -Právnické osoby ako subjekty administratívnoprávnych vzťahov -Správne delikty -Priestupky -Iné správne delikty•Právne úkony vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve-Právna úprava•Právna úprava vo vybratých štátoch Európskej únie a aplikačná prax-Spolková republika Nemecko PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI •Obsah •Správne konanie -Pôsobnosť správneho poriadku -Základné pravidlá správneho konania -Správne orgány a príslušnosť v správnom konaní -Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu -Účastník konania a zúčastnená osoba -Zabezpečenie priebehu a účelu konania -Rozhodnutie správneho orgánu -Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie -Preskumávanie rozhodnutí správnych orgánov -Preskumávanie rozhodnutí správnych orgánov súdom -Výkon rozhodnutí správnych orgánov •Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci -Zodpovednosť za výkon verejnej moci -Regresné nároky •Sťažnosti a petície -Vybavovanie sťažností a petícií -Povinnosti orgánov verejnej správy pri vybavovaní sťažností •Verejný ochranca práv -Pôsobnosť verejného ochrancu práv -Postup pri vybavovaní podnetu •Zodpovednosť verejnej správy za rozvoj svojho územia -Strategické plánovanie obcí a miest -Príprava strategického plánu obce -Príprava investičných projektov -Územné plánovanie ako nástroj rozvoja územia -Marketing ako nástroj rozvoja územia ZODPOVEDNOSŤ VEDÚCEHO ZAMESTNANCA A JEHO ZAMESTNÁVATEĽA •Obsah •Zodpovednosť zamestnancov v štátnej službe -Právna úprava a systém štátnej služby -Prijatie do štátnej služby a vznik štátnozamestnaneckého pomeru -Práva, povinnosti a zodpovednosť štátneho zamestnanca -Disciplinárna zodpovednosť v štátnej službe – zrušené od 1.6.2006 -Prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov -Kontrolná činnosť •Zodpovednosť zamestnancov vo verejnej správe -Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov vo verejnej správa -Predpoklady a vznik pracovného pomeru vo verejnej správe -Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca -Povinnosti a obmedzenia zamestnanca vo verejnej správe •Zodpovednosť podľa osobitných právnych predpisov -Zodpovednosť zamestnávateľa pri úraze a chorobe z povolania -Zúčtovanie poistného, jeho význam a zodpovednosť zamestnávateľa i zamestnanca -Zodpovednosť zamestnávateľa pri poskytovaní cestovných náhrad -Zodpovednosť zamestnávateľa za vzdelávanie zamestnancov *Vzor Dohody o zvýšení kvalifikácie-Sociálny fond -Vzdelávanie administratívy verejnej správy*Základné dimenzie vzdelávania *Kompetenčný profil *Dimenzia prípravy slovenského úradníka verejnej správy na „euroúradníka“ -Kolektívne vyjednávania*Kolektívne pracovnoprávne vzťahy TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ VEDÚCICH ZAMESTNANCOV •Obsah •Trestná zodpovednosť -Trestná zodpovednosť verejných činiteľov -Posúdenie trestnej zodpovednosti verejných činiteľov •Vybrané trestné činy vedúcich zamestnancov -Vybrané trestné činy proti majetku -Vybrané trestné činy hospodárske -Vybrané trestné činy proti mene a trestné činy daňové -Vybrané trestné činy korupcie *Prijímanie úplatku *Podplácanie *Nepriama korupcia •Mediácia -Mediácia – alternatívne riešenie sporov •Trestné konanie -Práva a povinnosti vedúcich pracovníkov verejnej správy v trestnom konaní -Orgán verejnej správy ako poškodený v trestnom konaní PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI, OSOBNÉ ÚDAJE •Obsah •Prístup k informáciám -Informácie a ich význam -Slobodný prístup k informáciám •Utajované skutočnosti -Povinnosti štatutárnych orgánov v štátnych orgánoch, starostov, predsedov VÚC, a oprávnených osôb -Kontrola a zodpovednosť za porušenie povinností -Zmeny na úseku ochrany utajovaných skutočností •Osobné údaje -Ochrana osobných údajov vo verejnej správe -Povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľa •Informačné systémy verejnej správy -Nedostatky informačných systémov vo verejnej správe -Základné pojmy -Povinné subjekty a sankcie -Elektronický odpis a výstupov z informačných systémov verejnej správy •Archivácia dokumentov a registratúra -Archivácia dokumentov a registratúra *Vzor - návrh na vyradenie registratúrnych záznamov *Vzor - zoznam registratúrnych záznamov s hodnotou A navrhnuté na vyradenie *Vzor - zoznam registratúrnych záznamov bez hodnoty „A“ navrhnuté na vyradenie *Vzor - Preberací protokol HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY, KONTROLA HOSPODÁRENIA •Obsah •Zodpovednosť za hospodárenie -Zodpovednosť za hospodárenie -Porušenie finančnej disciplíny •Hospodárenie rozpočtových organizácií -Úlohy a postavenie rozpočtových organizácií -Zásady hospodárenia rozpočtových organizácií •Hospodárenie príspevkových organizácií -Zásady hospodárenia príspevkových organizácií -Finančné fondy príspevkových organizácií •Hospodárenie územnej samosprávy a VÚC -Zásady hospodárenia územnej samosprávy a VÚC -Záujmové združenia právnických osôb *Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb *Stanovy záujmového združenia právnických osôb *Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združení -Ozdravný režim a nútená správa obce -Finančné zdroje pre mestá a obce -Subjekty územnej samosprávy a ich vzťah k zákonu o dani z príjimov •Kontrola v štátnej správe -Kontrola a orgány kontroly v štátnej správe -Základné pravidlá kontrolnej činnosti -Teória a prax kontroly vo verejnej správe -Kontrola vo verejnom obstarávaní •Finančná kontrola -Právna úprava -Druhy finančnej kontroly -Následná finančná kontrola -Etický kódex finančného kontrolóra •Vnútorný audit -Vnútorný audítor -Výkon vnútorného auditu •Verejná správa a podnikanie -Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike *Legislatíva v oblasti podnikania v SR *Podpora podnikania zo strany štátu a samosprávy *Obec a vyšší územný celok ako podnikateľské subjekty *Využívanie majetku obce na podnikateľskú činnosť *Účasť obcí v partnerstvách verejného a súkromného sektora (PPP) Obsah CD-ROMu Aktuálne úplné znenia zákonov•Ústava SR •Občiansky zákonník •Obchodný zákonník •Občiansky súdny poriadok •Zákon o rozhodcovskom konaní •Zákon o obecnom zriadení •Zákon o samosprávnych krajoch •Zákon o krajských a obvodných úradoch •Zákon o majetku vyšších územných celkov •Zákonník práce •Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci •Zákon o výkone práce vo verejnom záujme •Zákon o štátnej službe •Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov Nariadenie vlády o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov •Nariadenie vlády, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme •Správny poriadok •Zákon o elektronickom podpise •Zákon o informačných systémoch verejnej správy •Zákon o verejnom obstarávaní •Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci •Zákon o priestupkoch •Trestný zákon •Zákon o výkone trestu povinnej práce •Zákon o sťažnostiach •Zákon o NKÚ •Zákon o verejnom ochrancovi práv •Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy •Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy •Zákon finančnej kontrole a vnútornom audite •Zákon o audítoroch •Zákon o účtovníctve •Zákon o dani z príjmov •Zákon o miestnych daniach a poplatku •Zákon o slobodnom prístupe k informáciám •Zákon o ochrane utajovaných skutočností •Zákon o ochrane osobných údajov •Trestný poriadok •Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy •Zákon o štátnom občianstve •Zákon o hasičskom a záchrannom zbore •Zákon o vysokých školách •Zákon o správe majetku štátu •Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC •Zákon o kontrole v štátnej správe •Zákon o správnych poplatkoch •Katastrálny zákon •Zákon o živnostenskom podnikaní •Zákon o životnom prostredí •Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií •Zákon o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania •Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vzory právnych podaní a vzory zmlúv•Žiadosť o poskytnutie informácií •Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie •Formulár registrácie, osobitnej registrácie a označenia zmien informačného systému •Návod, odporúčania a vzor vyplnenia formuláru registrácie, osobitnej registrácie a označenia zmien informačného systému •Formulár odhlásenia informačného systému •Formulár oznámenia prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby •Majetkové priznanie •Vzorová schéma rámcového programu vzdelávania štátnych zamestnancov •Žiadosť o vykonanie nominačnej skúšky •Kolektívna zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2006 •Vzor- návrh na vyradenie registratúrnych záznamov •Vzor- zoznam registratúrnych záznamov s hodnotou A navrhnuté na vyradenie •Vzor- zoznam registratúrnych záznamov bez hodnoty A navrhnuté na vyradenie •Vzor- Preberací protokol •Príloha- cestovný príkaz •Príloha- vyúčtovanie pracovnej cesty •Vzor- Dohoda o zvýšení kvalifikácie Výhody Výhody odbornej príručky: •praktické informácie o základných úkonoch a zodpovednosti •upozornenia, ako prevencia na najčastejšie chyby •postupy a schémy, ako konať v konkrétnych situáciách •názorné príklady, ako postupovať v právne zložitejších situáciách •odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe našich zákazníkov •všetky zákonom stanovené povinnosti sú doplnené aj o daný paragraf, prípadne judikatúruVýhody CD-ROMu: •Rýchly prístup k požadovaným informáciám •Jednoduchá a rýchla orientácia v textoch •Editovateľnosť vzorov (t. j. možnosť ich vyplnenia, ich uloženie na Vami vybraný disk Vášho počítača a ich vytlačenie) •Editovateľnosť textov (t. j. možnosť vytvárania si vlastných poznámok priamo v textoch) •Hypertextové prepojenia (t. j. prekliky z textov na plné znenia právnych predpisov) •Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v názvoch kapitol •Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v celom texte •Vyhľadávanie zadaného výrazu a možnosť následného prehliadania a vytlačenia častí textov resp. dielov alebo kapitol, ktoré daný výraz obsahujú •Vytlačenie vybraného textu •Vytlačenie časti, dielu alebo kapitoly jednotlivoZoznam autorov Hlavný autor: JUDr. Marián Ševčík, CSc.Hlavný autor je advokátom so zameraním na problémy verejnej správy. Súčasne pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity na katedre správneho práva.Autorský kolektív: Doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.JUDr. Patrik Príbelský, PhD. Mgr. Ing. Renáta Ježková, PhD. Mgr. Jiří Ježek, PhD. JUDr. Monika MosejováJUDr. Vladimír GrácMgr. Vladimír Pirošík

INFORMACE

AUTOR
Marián Ševčík
VELIKOST SOUBORU
9,72 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2008
NÁZEV SOUBORU
Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve.pdf
ISBN
0
STÁHNOUT ČÍST

523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej ...

V ústrednej správe sa vykazujú aj verejné vysoké školy 4) a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 v ústrednej správe. V územnej samospráve sa vykazujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ako aj ďalšie subjekty, ktoré sú ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Hraničářův učeň (Kniha čtvrtá).pdf

Dvacet tisíc mil pod mořem.pdf

Mluvnice francouzštiny.pdf

Už spíš zlato? Říkala si něco zlato?.pdf

Bratislavské upanišády.pdf

Božská mágia.pdf

Procitnutí.pdf

Starec a more.pdf

Slovanstvo bratrské.pdf

In the Hotel (V hotelu).pdf

Dějiny přítomnosti.pdf

Slovensko - nemecký ekonomický slovník.pdf

Šlabikár zdravia.pdf

Terapie tradiční čínské medicíny 2.pdf

Ľadové kráľovstvo - Spomienky a kúzla.pdf

Úloha laparoskopické hysterektomie v chirurgické lečbě chorob žen.pdf

Zákon o dani z príjmov.pdf

Němčina.pdf

Maturitní testy nanečisto: Český jazyk.pdf

Nepriateľ pred bránami.pdf