Prehľad najdôležitejších zmien v mzdovom účtovníctve eBook

Venirsincontro.it Prehľad najdôležitejších zmien v mzdovom účtovníctve Image
POPIS

Prehľad najdôležitejších zmien v mzdovom účtovníctve je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Prehľad najdôležitejších zmien v mzdovom účtovníctve na venirsincontro.it

Praktická informácia v kocke o najdôležitejších zmenách v oblasti odmeňovania zamestnancov, dani z príjmu zo závislej činnosti a zdravotného poistenia od 1. júla 2011 pre skúsené mzdové účtovníčky, ktoré potrebujú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve. Súčasťou publikácie je aj podrobná informácia o právach a povinnostiach mzdovej účtovníčky pri spracúvaní osobných údajov v mzdovej agende. A ako bonus na priloženom CD nájdete aktuálne plné znenie najdôležitejších právnych predpisov z oblasti mzdového účtovníctva. ObsahOdmeňovanie zamestnancov v mzdovej agende* Zmeny účinné od 1. septembra 2011o Dojednanie mzdových podmienok v pracovnej zmluve a kolektívnej zmluveo Zrušenie obmedzenia nárokov zamestnancov pri výkone domáckej práce alebo telepráceo Spresnenie vymedzenia dní pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenamio Zmena vymedzenia trvania nočnej práceo Vymedzenie plnení, ktoré nemajú charakter mzdyo Nová úprava nárokov za prácu nadčaso Zmena základne na výpočet výšky niektorých garantovaných plnenío Výplatný doklado Vymedzenie mzdy na účely splatnosti, výplaty a výkonu zrážoko Normovanie spotreby práceo Úprava podrobností zisťovania priemerného zárobku zamestnanca* Zmeny účinné od 1. januára 2012o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 343/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012o Ďalšie nárokové plnenia ovplyvnené zvýšením sumy minimálnej mzdy+ Sadzby minimálnych mzdových nárokov+ Minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu+ Minimálna sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce (§124)+ Minimálna výška náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska+ Minimálna výška mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku+ Minimálna výška zisteného alebo používaného priemerného zárobku zamestnancaZdaňovanie príjmov zo závislej činnosti* Daňový bonus* Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a zamestnanecká prémia za rok 2011* Nezdaniteľné sumy* Tlačivá* Novela ZDP od 1.12.2011* Daňový poriadokZdravotné poistenie* Vplyv zmien v zákone o zdravotných poisťovniach na ustanovenia ZZPo Prevod poistného kmeňa (prepoisťovanie poistencov)o Povinnosti zamestnávateľov a ostatných platiteľov poistného* Zmeny v ZZP od 1.8.2011o Rozšírenie okruhu osôb, ktoré nie sú verejne zdravotne poistené a ktoré sú poistencami štátuo Zoznam dlžníkovo Európsky preukazo Spresnenie zárobkovej činnostio Nová úroková sadzba pri určovaní úroku z omeškania z dlžnej sumyo Povinnosť preberajúcej zdravotnej poisťovneo Práva a povinnosti poistencao Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovneo Povinnosti zamestnávateľa – platiteľa poistnéhoo Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.8.2011* Zmeny v oznamovacích povinnostiach poistencov a zamestnávateľov od 1.10.2011o Prihlasovanie a odhlasovanie osôb, ktoré poberajú príjmy v nepravidelných intervaloch alebo po skončení pracovného pomeruo Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa za poistencov štátuo Oznamovacia povinnosť poistencov štátuOchrana osobných údajov* Začlenenie problematiky ochrany osobných údajov* Osobné údajeo Spracúvanie osobných údajov* Kto môže spracúvať osobné údajeo Prevádzkovateľ+ Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ# Mzdová účtovníčka ako oprávnená osobao Sprostredkovateľ+ Mzdová účtovníčka ako sprostredkovateľ* Právny titul a rozsah spracúvania osobných údajov* Aké osobné údaje sa spracúvajú v mzdovej učtárnio Osobitné kategórie osobných údajov* Operácie spracúvania osobných údajovo Získavanie osobných údajov+ Kopírovanie úradných dokladov+ Kamerové systémyo Poskytovanie osobných údajovo Sprístupňovanie osobných údajovo Zverejňovanie osobných údajov* Ochrana osobných údajov počas ich spracúvaniao Bezpečnostný projekt a bezpečnostné smerniceo Poučenie oprávnených osôb* 8. Likvidácia osobných údajovCD – ROM Vybrané právne predpisy z oblasti mzdového účtovníctva* Zákonník práce* Zákon o minimálnej mzde* Zákon o nelegálnom zamestnávaní* Zákon o inšpekcii práce* Zákon o dani z príjmov* Zákon o sociálnom poistení* Zákon o zdravotnom poistení* Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN* Zákon o rodičovskom príspevkuVýhody* Prehľad najdôležitejších zmien v mzdovom účtovníctve od 1. júla 2011* Podrobne spracované zmeny s vysvetľujúcim komentárom* Praktický návod, ako uvedené zmeny aplikovať vo vašej praxi* Odporúčania, ako spracúvať osobné údaje v mzdovej agende v súlade s právnymi predpismiZoznam autorov* Ing. Miroslav Mačuha* Ing. Dagmar Piršelová* Ing. Jolana Strýčková* PhDr. Anna Miklošová

INFORMACE

AUTOR
none
VELIKOST SOUBORU
6,41 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2011
NÁZEV SOUBORU
Prehľad najdôležitejších zmien v mzdovom účtovníctve.pdf
ISBN
0
STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Prehľad najdôležitejších zmien v mzdovom ...

Nový rok so sebou prináša aj niekoľko zmien, ktoré sa dotknú živnostníkov a ich hospodárenia. Zvýšenie sa dotýka tak daní ako aj odvodov, ktoré sú povinní živnostníci odvádzať.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Hořké zrání Adriana Molea.pdf

Cestou do samoty prší tmou pruhy pomeranče.pdf

Milénium - Kolekce.pdf

Synkriticizmus – filozofia konkordancie.pdf

Claude na vidieku.pdf

Zpěvník Dvanáct měsíců.pdf

Dar vlka.pdf

Ostrava.pdf

100 hier na rozvoj osobnosti.pdf

Kdo umí, učí RUV 2010-2015.pdf