Dědické právo eBook

Venirsincontro.it Dědické právo Image
POPIS

Dědické právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petr Dobiáš. Přečtěte si s námi knihu Dědické právo na venirsincontro.it

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence dědictví, způsobilost dědice), možností odmítnout dědictví, děděním z nového dědického titulu - dědické smlouvy, dále děděním ze zákona v jednotlivých dědických třídách, děděním ze závěti, včetně závětí s úlevami, správou pozůstalosti, potvrzením dědictví a ochranou oprávněného dědice. Zvláštní pozornost je věnována novým institutům dědického práva, a to vykonavateli závěti, odkazům, svěřenskému nástupnictví, novým právním jednáním zůstavitele pro případ smrti (dovětku, manželské smlouvě o majetkovém režimu, v níž manželé také uspořádávají majetkové poměry pro případ zániku manželství smrtí, tzv. negativní závěti, smlouvě o zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, smlouvě o zcizení dědictví), předpokladům jejich platnosti a jejich obsahovým a formálním náležitostem. Pozornost je věnována dohodám dědiců o rozdělení dědických podílů, o rozdělení pozůstalosti, nově koncipované odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele, právu některých osob na zaopatření a situacím zůstavitele či dědice v exekuci nebo insolvenci. Závěr hmotněprávní části pojednává o společném jmění manželů se souvislostí s dědictvím.Procesněprávní část je věnována řízení o pozůstalosti, jeho principům a funkcím, úloze a postavení notářů jako soudních komisařů, obvyklému i méně obvyklému průběhu řízení, účastníkům řízení, zajištění (závěře) a správě pozůstalosti, zjišťování dědického práva, zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti, různým typům rozhodnutí. Je vymezen poměr, v jakém se na řízení podílejí soudy a pověření soudní komisaři. Samostatné kapitoly se týkají předlužené pozůstalosti, dodatečného projednání pozůstalosti, projednání pozůstalosti s následným dědicem. Zpracovány jsou i otázky, které na řízení o pozůstalosti navazují nebo mohou navazovat (opravné prostředky a jiné možnosti opravy rozhodnutí vydaných v tomto řízení, náklady řízení včetně odměny notáře, daňové povinnosti).Poslední část pojednává o úpravě mezinárodního dědického práva (ve vnitrostátních předpisech, v právních aktech Evropské unie, v mezinárodních smlouvách), o určování pravomoci soudů a rozhodného práva v dědických věcech s mezinárodním prvkem, o uznání cizích rozhodnutí a o Evropském dědickém osvědčení.Kniha představuje přehlednou příručku, která je určena nejen odborné veřejnosti (soudcům, notářům, advokátům), ale přibližuje složitou problematiku současné právní úpravy dědictví a řízení o pozůstalosti také nejširší laické veřejnosti.

INFORMACE

AUTOR
Petr Dobiáš
VELIKOST SOUBORU
3,33 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2019
NÁZEV SOUBORU
Dědické právo.pdf
ISBN
9788075023452
STÁHNOUT ČÍST

Právo pro každého: Dědické právo — Česká televize

Dědické právo Dědické tituly Dědické tituly Přechod jmění ze zůstavitele na právní nástupce se neděje nahodile, ale musí zde existovat nějaký dědický titul, na jehož základě se osoba bude považovat za dědice. Dědickou smlouvou Ze závěti Ze zákona

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Naučte se kreslit - Manga postavy.pdf

Teambuilding workshop.pdf

Zákon o zaměstnanosti.pdf

Obsahový marketing.pdf

Na hraně - můj životní příběh.pdf

Německo-český odborný slovník motorových vozidel.pdf

Komárno a okolie z neba.pdf

Jizvy na duši.pdf

Opice z naší police.pdf

Útok ze tmy.pdf

Mediální komunikace pro management.pdf

Prísľub nádeje.pdf

Magické rostliny.pdf

Mních, ktorý predal svoje Ferrari (kolekcia).pdf

Elektrotechnika motorových vozidel 1.pdf

eMarketing.pdf

Grand Prix a Formule 1.pdf

Puf a Muf.pdf

Recepty pro maminky a miminka.pdf

Jadro modlitieb.pdf