Informačný systém marketingu eBook

Venirsincontro.it Informačný systém marketingu Image
POPIS

Informačný systém marketingu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav Mariaš. Přečtěte si s námi knihu Informačný systém marketingu na venirsincontro.it

V ktorejkoľvek oblasti hospodárstva v súčasnosti platí, že hlavnou podmienkou úspešnej činnosti, výkonnosti a bohatstva sú informácie a vedomosti. Európska únia vo svojich strategických dokumentoch sústavne hovorí o informatizácii, uplatnení inovácií a rozvoji znalostnej ekonomiky. Firmy reagujú na potrebu ovládať stále väčšie a rýchlo sa meniace marketingové prostredie rozvojom svojej informačnej základne. Konkurenčné prostredie je dynamickejšie a nestálejšie. Jedným zo spôsobov ako si udržať pozíciu na trhu alebo dokonca predbehnúť konkurenciu, je čo najúčinnejšia práca s informáciami. Aby bolo možné zvládnuť zväčšujúci sa externý a interný tok informácií, a pritom zlepšiť jeho kvalitu, firmy sa snažia využiť výhody ponúkané modernými informačnými a komunikačnými technológiami. Využívanie marketingových informácií prostredníctvom informačných technológií, ich prepojenie so softvérovými produktmi na podporu rozhodovania, sa stalo účinným prostriedkom riadenia firiem. Spracovaním marketingových informácií, ich používaním v obchodných činnostiach, informačné systémy ponúkajú nové možnosti zlepšenia efektívnosti firmy. Uplatnenie exaktných matematických a štatistických metód použitím počítačov v marketingových činnostiach firiem je už nevyhnutnosťou. Práca s informáciami je integrujúcou činnosťou všetkých pracovníkov firiem.Marketingový manažment využíva informácie z prostredia medzi firmou a vonkajšími subjektmi. Publikácia sa zaoberá vybranými problémami informačného zabezpečenia tejto oblasti. Je určená predovšetkým študentom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kladie si za cieľ rozšíriť a prehĺbiť vedomosti študentov o možnostiach využitia informácií a informačných systémoch v marketingovej činnosti firiem. Obsah publikácie nadväzuje na základné poznatky z marketingu, informatiky a manažmentu, ktoré študenti získali v prvých ročníkoch štúdia. Nezaoberá sa významnou časťou marketingového informačného systému – výskumom trhu, ktorý sa vyučuje na Obchodnej fakulte EU ako samostatný predmet. Svojím obsahom upriamuje pozornosť študentov predovšetkým na potrebu existencie uceleného informačného systému firmy, ktorý je nevyhnutným predpokladom jej úspešného marketingového riadenia. Nadväzuje na predchádzajúce učebné pomôcky o informačných systémoch marketingu.

INFORMACE

AUTOR
Miroslav Mariaš
VELIKOST SOUBORU
8,71 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2007
NÁZEV SOUBORU
Informačný systém marketingu.pdf
ISBN
9788096960712
STÁHNOUT ČÍST

Informačný systém marketingu - Miroslav Mariaš, slovenský ...

Marketingový informačný systém má niekoľko možných foriem, závislých od charakteru firmy, finančných možností. Môže si vyžadovať rozsiahle technické vybavenie alebo sa tiež zaobísť s jednoduchšími nástrojmi výskumu. Bezproblémovo fungujúci výskum môže čerpať z troch možností získavania údajov:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Ruční palné zbraně II.pdf

Sárina pieseň.pdf

Barevné úlohy z češtiny 1.pdf

Třetí říše.pdf

Chaotikon.pdf

Dokud nás smrt nerozdělí.pdf

Divergencia (zberateľské vydanie).pdf

Turnerův syndrom.pdf

Konkurenční strategie firmy.pdf

Malování na sklo pro šikovné ruce.pdf

Hrobaříci a Hrobaři.pdf

Psychologie pro ekonomy a manažery.pdf