Praktický sprievodca daňami (ročné predplatné) eBook

Venirsincontro.it Praktický sprievodca daňami (ročné predplatné) Image
POPIS

Praktický sprievodca daňami (ročné predplatné) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viliam Kupec. Přečtěte si s námi knihu Praktický sprievodca daňami (ročné predplatné) na venirsincontro.it

Ročné predplatné garantovaných informácií.Odborná príručka pre oblasť daní a účtovníctva Vám umožňuje posúdiť účtovné a daňové rozdiely a ich vplyv na základ dane, porozumieť zákonom o DPH a dani z príjmov právnických osôb z pohľadu daňového priznania, zjednodušiť prevod jednotlivých účtov účtovej osnovy do riadkov daňového priznania a zvoliť si správne riešenie problému. Prehľadná štruktúra publikácie uľahčuje vyhľadávanie konkrétnych situácií a príkladov, ktoré sú spracované pri každej téme. Nesústreďuje sa len na citácie zo zákona, ale ponúka odborné komentáre odborníkov k zákonom aj s vysvetlením na konkrétnych príkladoch, s ktorými sa stretávate pri Vašej praxi.Obsah:Obsah, Úvod1/ Celkový obsah publikácie2/ Zoznam autorov3/ Zoznam použitých piktogramov4/ Zoznam použitých skratiek5/ Zoznam pdf na stiahnutie Daň z pridanej hodnoty1/ Obsah2/ Posúdenie obchodného prípadu podľa ZDPH3/ Registrácia a zrušenie registrácie3/1 Registrácia tuzemských zdaniteľných osôb3/2 Registrácia zahraničných osôb3/3 Zrušenie registrácie4/ Tovar - zdaniteľné obchody 4/1 Dodanie tovaru v tuzemsku4/2 Dodanie tovaru do iného členského štátu4/3 Premiestnenie tovaru do iného členského štátu4/4 Finančný prenájom do iného členského štátu4/5 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu4/6 Dovoz tovaru4/6.1 Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru4/7 Miesto dodania tovaru4/8 Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu4/9 Miesto dovozu tovaru4/10 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru4/11 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu4/12 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru4/13 Dodanie tovaru oslobodené od DPH5/ Služby - zdaniteľné obchody5/1 Dodanie služby5/2 Miesto dodania služby5/3 Daňová povinnosť pri dodaní služby5/4 Osoba povinná platiť DPH pri dodaní služby5/5 Bezodplatné dodanie služby5/6 Služby oslobodené od dane podľa § 28 až 415/6.1 Vykonávacie Nariadenie Rady (EÚ) č. 282/20116/ Základ dane6/1 Oprava základu dane6/2 Reklamácie, záručné a pozáručné opravy7/ Prepočet cudzej meny, zaokrúhľovanie dane, sadzba dane8/ Odpočítanie dane8/1 Pomerné odpočítanie dane8/3 Uplatnenie práva na odpočítanie DPH8/4 Oprava odpočítanej dane8/5 Úprava odpočítanej dane8/6 Odpočítanie DPH pri registrácii9/ Vrátenie DPH10/ Osobitná úprava uplatňovania DPH11/ Osoby povinné platiť DPH správcovi dane12/ Daňový zástupca pri dovoze tovaru13/ Daňové priznanie a splatnosť DPH14/ Platenie preddavku na DPH15/ Nadmerný odpočet16/ Súhrnný výkaz17/ Vedenie záznamov a vyhotovovanie faktúr18/ Daň z pridanej hodnoty – príkladyDaň z príjmov1/ Obsah2/ Predmet dane z príjmov právnických osôb3/ Príjmy právnických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov4/ Vzťah účtovníctva a základu dane z príjmov, transformácia výsledku hospodárenia na základ dane4/1 Výsledok hospodárenia4/2 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti4/3 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti4/4 Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti4/5 Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov4/6 Daň z príjmov splatná a odložená4/7 Uzavretie účtovných kníh a zistenie účtovného výsledku hospodárenia5/ Základ dane PO, sadzba dane5/1 Vplyv opráv chýb minulých účtovných období na základ dane z príjmov6/ Daňové priznanie k dani z príjmov PO7/ Preddavky na daň z príjmov PO8/ Daňové výdavky8/1 Pohľadávky8/1.1 Postúpenie pohľadávky8/1.2 Započítanie pohľadávok8/1.3 Odpis pohľadávok8/1.4 Pohľadávky podľa dĺžky lehoty po splatnosti a ich účtovné a daňové riešenie8/1.5 Pohľadávky prihlásené a pohľadávky neprihlásené do konkurzu8/1.6 Opravné položky k pohľadávkam8/2 Dane 8/2.1 Miestne dane a miestny poplatok8/2.2 Daň z pridanej hodnoty8/2.3 Daň z príjmov8/2.4 Daň z emisných kvót8/3 Hmotný majetok8/3.1 Obstaranie hmotného majetku8/3.2 Príslušenstvo k hmotnému majetku8/3.3 Technické zhodnotenie hmotného majetku8/3.4 Vyradenie hmotného majetku8/4 Nehmotný majetok9/ Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti9/1 Zdaniteľný príjem, základ dane a zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti9/2 Povinnosti zamestnávateľa9/3 Vybrané okruhy problémov pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnostiMiestne dane1/ Obsah2/ Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpadySpráva daní1/ Obsah2/ Správa daní – právna úprava a orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva3/ Podania v procese správy daní3/1 Daňové priznania4/ Lehoty – počítanie, predĺženie, zmeškanie a odpustenie zmeškanej lehoty5/ Doručovanie písomností správcu dane daňovému subjektu6/ Správne delikty a sankcieVybrané prípady1/ Obsah2/ Reklama a propagácia3/ Stravovanie zamestnancov4/ Pracovné cesty zamestnancovZoznam autorovVedúci autori:Ing. Viliam Kupec, PhD. - daňový poradca č. osvedčenia SKDP 59/92; audítor č. licencie SKAu 395; znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo; certifikovaný účtovník expert; expert IAS/IFRS; viceprezident Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov v Bratislave; podpredseda rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu v BratislaveIng. Ružena Straková - daňový poradca č. osvedčenia SKDP 248/94; audítor č. licencie SKAu 797; znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo; certifikovaný účtovník expert; expert IAS/IFRS; odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie; viceprezidentka Slovenskej komory audítorov v BratislaveKolektív autorov:•Ing. Ondrej Baláž •Ing. Silvia Bezáková •Ing. Beáta Buláková •Ing. Mária Dimitrovová •Ing. Dušan Dobšovič •Ing. Alžbeta Hermanová •Mgr. Dana Hrušková •Ing. Anna Jurišová •Ing. Viera Kaletová •Ing. Zdenka Kováčová •JUDr. Katarína Krkanová •Ing. Antónia Parajková •Ing. Marcela Prajová •JUDr. Alena ZuzikováPočet garantovaných aktualizácii: 4

INFORMACE

AUTOR
Viliam Kupec
VELIKOST SOUBORU
6,61 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2012
NÁZEV SOUBORU
Praktický sprievodca daňami (ročné predplatné).pdf
ISBN
0
STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Verejné obstarávanie (ročné predplatné)(Ľubomír ...

Kniha: Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie (ročné predplatné)(Július Fíger, ) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Historický atlas měst České republiky: Polička.pdf

Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti.pdf

Razítkovánky: Ledové království.pdf

Před branou mistrovství.pdf

Liptov.pdf

Pomalá dieta.pdf

TOP Rodinné domy 2020.pdf

Střední Čechy.pdf

Lidské tělo - Praktický průvodce kreslení.pdf

Základy neurověd.pdf

Búrlivé výšiny.pdf

Cafe Babar.pdf