Aktualizácia VI/3 2019 - Zákon o ochrane prírody a krajiny, Zákon obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov eBook

Venirsincontro.it Aktualizácia VI/3 2019 - Zákon o ochrane prírody a krajiny, Zákon  obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Image
POPIS

Trávit čas knihou Aktualizácia VI/3 2019 - Zákon o ochrane prírody a krajiny, Zákon obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Aktualizácia VI/3 2019 - Zákon o ochrane prírody a krajiny, Zákon obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami upravuje niektoré základné pojmy (povinný účastník systému obchodovania, nový účastník systému obchodovania, modernizačný fond, výrobca elektrickej energie), medzinárodné kredity, využitie výnosov z aukcií, modernizačný fond, platnosť emisných kvót, ustanovuje povinnosť Ministerstva životného prostredia SR zverejňovať informácie a podávať správy v súvislosti s kompenzáciami nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie a odstraňuje neplatné ustanovenia. Nepredpokladá žiadny vplyv na informatizáciu, služby verejnej správy pre občana ani sociálne vplyvy a nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, predpokladá negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie. Pre väčšinu ustanovení sa navrhuje účinnosť 1. októbra 2019 vzhľadom na termín transpozície revidovanej smernice EÚ ETS. Účinnosť plnenia povinností súvisiacich s uverejňovaním a podávaním správ uvedeným v článku 1 bode 14 písm. f) revidovanej smernice o EU ETS sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu povinnosti transpozície do 31. decembra 2018. Ustanovuje sa delená účinnosť aj vzhľadom na začiatok štvrtého obchodovateľného obdobia, ktorý je stanovený na 1. januára 2021. Účinnosť vypustenia používania jednotiek certifikovaného zníženia emisií a jednotiek zníženia emisií z projektových aktivít v schéme obchodovania sa navrhuje 1. júla 2021, aby bolo umožnené splnenie povinností za rok 2020...Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorého účelom je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny predovšetkým v chránených územiach prostredníctvom zavedenia nových alebo zmenou existujúcich právnych nástrojov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. tak, aby tieto územia plnili svoj účel v súlade s cieľmi ich ochrany zadefinovanými v zákone a dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Uvedené sa týka predovšetkým národných parkov, ktoré podľa zákona predstavujú územia, kde je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Návrhom zákona sa tiež sleduje zabezpečenie náležitej transpozície a uplatňovania smerníc EÚ v oblasti ochrany prírody, predovšetkým ustanovení čl. 6 smernice Účinné uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny závisí od vytvorenia vhodných legislatívnych podmienok. Platný zákon v súčasnosti neumožňuje v náležitej miere zabezpečiť ochranu chránených území, osobitne národných parkov, ktoré predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo štátu, pred ich poškodzovaním a ničením. Uvedený problém sa prejavil v súvislosti s veľkoplošnými výrubmi v lesoch národných parkov, ktoré boli realizované predovšetkým z titulu predchádzania a zabránenia šírenia a premnoženia škodlivých činiteľov, a ktorých výsledkom sú rozsiahle holiny. Len v Národnom parku Nízke Tatry v dôsledku ťažby, resp. odstraňovaniu následkov kalamít zaniklo od roku 2004 viac ako 70 km2 starých lesov. V prípade Národného parku Nízke Tatry bol výskyt kalamít najmä v území s tretím stupňom ochrany, kde ťažba dreva podľa platného zákona nie je zakázaná ani inak obmedzená. V mnohých prípadoch tak došlo k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho a národného významu a biotopov chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. V súvislosti s poškodzovaním biotopov hlucháňa hôrneho v dôsledku realizácie náhodnej ťažby predovšetkým v národných parkoch, ktoré tvoria jadrovú zónu tohto druhu na území Slovenska, začala Európska komisia voči SR konanie vo veci porušenia smerníc EÚ - smernice o ochrane biotopov a smernice o ochrane vtáctva. V prípade, že SR neprijme potrebné opatrenia na ochranu lokalít európskej sústavy chránených území, toto konanie môže v krátkom čase viesť k podaniu žaloby na ESD...Aktualizácia VI/3 2019 obsahuje nasledovné úplné znenie zákonov po novele:- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny- Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

INFORMACE

AUTOR
none
VELIKOST SOUBORU
9,98 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2019
NÁZEV SOUBORU
Aktualizácia VI/3 2019 - Zákon o ochrane prírody a krajiny, Zákon obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
ISBN
",
STÁHNOUT ČÍST

PDF 400/2009 Zákon o tátnej službe a o zmene a doplnení...

Zákonom č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zaviedla povinnosť...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Matematika 2.pdf

Keď láska bolí, aj chlapi plačú (e-book v .doc a .html verzii).pdf

Trochu nebezpeční.pdf

Angličtina pro pokročilé 2.pdf

Babky.pdf

Dědičnost u holubů.pdf

Úvahy nad žalmy.pdf

Co s doktorem 2.pdf

Brouk v mraveništi.pdf

Účetní a daňové doklady - vzory písemností – 2. aktualizované vydání.pdf

Auschwitz, Auschwitz….pdf