Zákonník práce pre zamestnávateľov eBook

Venirsincontro.it Zákonník práce pre zamestnávateľov Image
POPIS

Trávit čas knihou Zákonník práce pre zamestnávateľov! Na našem webu venirsincontro.it najdete knihu Zákonník práce pre zamestnávateľov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Softvérový sprievodca pracovným právom, obsahuje rady, upozornenia, príklady, vzory a interné smernice pre každodennú prax zamestnávateľov.V obsahu každej kapitoly nájdete:•odborné aktuálne informácie reagujúce na neustále zmeny v praxi •prepojenia na súvisiace vzory zmlúv, žiadostí, návrhov, či vnútropodnikových smerníc •existujúcu judikatúru •prepojenia na výklad pojmov používaných v oblasti pracovného práva •prepojenia na súvisiace právne predpisyVýhody •obsahuje prehľadne usporiadané informácie a vzájomné hyperlinkové prepojenia, umožňujúce rýchle vyhľadanie paragrafov a jednoduché prepojenie na súvisiaci zákon, vysvetlenie pojmu, či vzor zmluvy •poskytuje Vám komplexne spracovanú oblasť pracovného práva s dôrazom na práva a povinnosti zamestnávateľa •texty, zákony, vzory zmlúv, vnútropodnikových smerníc, judikatúru a výklady pojmov alebo ich časti si môžete preniesť do textového editoru, upraviť podľa Vašich potrieb a vytlačiť •zodpovedá aktuálnemu právnemu stavu, je pravidelne aktualizovanýObsah 1. Aktuálne informácie: •legislatívne zmeny a ich význam pre zamestnávateľa v praxi2. Vznik pracovného pomeru, konanie za zamestnávateľa•Práva a povinnosti zamestnávateľa pred vznikom pracovného pomeru -Vzor zmluvy o budúcej pracovnej zmluve•Druhy pracovného pomeru •Pracovná zmluva-Vzor pracovnej zmluvy -Vzor dohody o zákaze konkurencie•Pracovný pomer na dobu určitú, dobu neurčitú, skúšobná doba-Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú -Vzor dohody o predĺžení pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú -Vzor pracovnej zmluva s domáckym zamestnancom -Vzor manažérskej zmluvy•Konanie za zamestnávateľa-Vzor poverenia zamestnanca na konanie v mene zamestnávateľa -Vzor dohody o plnej moci zamestnávateľa3. Zmena pracovného pomeru•Dohoda o zmene pracovných podmienok-Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy•Preradenie na inú prácu-Vzor žiadosti zamestnanca o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov -Vzor žiadosti zamestnanca o preradenie na inú prácu z iných než zdravotných dôvodov -Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o prevedení na inú prácu•Pracovná cesta-Vzor interného predpisu zamestnávateľa o používaní cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách -Vzor interného predpisu zamestnávateľa o požívaní vlastných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách -Vzor interného predpisu zamestnávateľa o poskytovaní náhrad pri tuzemských pracovných cestách -Vzor interného predpisu zamestnávateľa o poskytovaní náhrad pri zahraničných pracovných cestách•Dočasné pridelenie zamestnanca, pridelenie pracovnou agentúrou-Vzor pracovnej zmluvy s pracovnou agentúrou, zakladajúcou pracovný pomer s možnosťou dočasného pridelenia4. Skončenie pracovného pomeru•Skončenie pracovného pomeru dohodou-Vzor dohody o skončení pracovného pomeru•Skončenie pracovného pomeru výpoveďou-Vzor výpovede danej zamestnávateľom z dôvodu, že sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť -Vzor výpovede danej zamestnávateľom z dôvodu organizačných zmien -Vzor výpovede danej zamestnávateľom zo zdravotných dôvodov -Vzor výpovede danej zamestnávateľom z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa -predpoklady ustanovené právnymi predpismi -Vzor výpovede danej zamestnávateľom z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky pre riadny výkon práce -Vzor upozornenia zamestnanca na neuspokojivé plnenie pracovných úloh -Vzor výpovede danej zamestnávateľom, pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh -Vzor výpovede pre závažné porušenie pracovnej disciplíny•Zákaz výpovede zamestnanca v ochrannej dobe •Okamžité skončenie pracovného pomeru-Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom z dôvodu, zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin -Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny•Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe-Vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe•Skončenie pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby a skončenie pracovného pomeru cudzinca-Vzor upozornenia zamestnanca na skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu•Odstupné a odchodné, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru-Vzor interného predpisu zamestnávateľa o poskytovaní odstupného a odchodného) 5. Pracovný čas a doba odpočinku•Dĺžka pracovného času, jeho začiatok a koniec-Vzor interného predpisu zamestnávateľa o pružnom pracovnom čase•Prestávky v práci •Práca nadčas a pracovná pohotovosť-Vzor interného predpisu zamestnávateľa o práci nadčas a pracovnej pohotovosti -Vzor dohody o práci nadčas -Vzor dohody o poskytnutí náhradného voľna za prácu nadčas -Vzor dohody o pracovnej pohotovosti na pracovisku -Vzor dohody o pracovnej pohotovosti mimo pracoviska•Nočná práca •Dovolenka-Vzor interného predpisu zamestnávateľa o poskytovaní dovolenky na zotavenie -Vzor žiadosti zamestnanca o poskytnutie dovolenky na zotavenie -Vzor určenia pomernej časti dovolenky -Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o krátení dovolenky pre neospravedlnené zmeškanie do práce•Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a na strane zamestnanca-Vzor interného predpisu zamestnávateľa o nárokoch zamestnancov pri dôležitých osobných prekážkach v práci -Vzor interného predpisu zamestnávateľa o nárokoch zamestnancov pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa -Vzor dohody o poskytnutí náhradného voľna bez náhrady mzdy6. Mzda a povinnosti zamestnávateľa voči štátnym orgánom•Výška mzdy a dohodnutie mzdových podmienok-Vzor mzdového poriadku -Vzor dohody o mzde -Vzor interného predpisu zamestnávateľa o poskytovaní mzdových zvýhodnení -Vzor interného predpisu zamestnávateľa o zisťovaní priemerného zárobku -Vzor interného predpisu zamestnávateľa o spracovaní údajov pri vedení mzdovej agendy•Mzda za prácu nadčas, vo sviatok a za nočnú prácu •Mzda pri práci v sťaženom alebo zdraviu škodlivom pracovnom prostredí •Nároky pri preradení na inú prácu •Splatnosť a výplata mzdy, celková cena práce*Vzor interného predpisu zamestnávateľa o poskytovaní naturálnej mzdy•Zrážky zo mzdy*Vzor dohody o zrážkach zo mzdy•Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca •Povinnosti zamestnávateľa na úseku zdravotného poistenia •Plnenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči Zdravotnej povinnosti •Povinnosti zamestnávateľa na úseku sociálneho poistenia •Plnenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti •Nemocenské poistenie 7. Pracovná disciplína, zodpovednosť za škodu a jej náhrada•Pracovný poriadok-Vzor pracovného poriadku•Porušenie pracovnej disciplíny-Vzor interného predpisu zamestnávateľa o postihu zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny•Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu •Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách-Vzor dohody o individuálnej hmotnej zodpovednosti za škodu -Vzor dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti•Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov •Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu •Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach •Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody •Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania •Rozsah a spôsob náhrady škody-Vzor dohody o splátkach -Vzor vyhlásenia o ručení -Vzor dohody o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru•Dohoda o vykonaní práce-Vzor dohody o vykonaní práce•Dohoda o brigádnickej práci študentov-Vzor dohody o brigádnickej práci študentov9. Organizácie zamestnancov na pracovisku•Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy •Odborová organizácia •Zamestnanecké rady-Vzor štatútu zamestnaneckej rady -Vzor rokovacieho poriadku zamestnaneckej rady -Vzor volebného poriadku zamestnaneckej rady•Kolektívne vyjednávanie a kolektívna zmluva-Vzor kolektívnej zmluvy10. Starostlivosť o zamestnancov a sociálne výhody•Osoby so zdravotným postihnutím •Ženy a mladiství-Vzor dohody o úprave pracovnej doby•Cudzinci •Stravovanie zamestnancov-Vzor interného predpisu o zabezpečení stravovania zamestnancov•Vzdelávanie zamestnancov-Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie -Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o odňatí náhrady mzdy a ďalších úhrad spojených so zvyšovaním kvalifikácie -Vzor výzvy zamestnávateľa k vráteniu plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie•Materská a rodičovská dovolenka11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci•Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce •Vnútropodnikové smernice v oblasti bezpečnosti práce12. Lexikón najčastejšie používaných pojmov v pracovnom práve13. Aktuálne úplné znenia zákonov•všetky potrebné a súvisiace aktuálne úplné znenia zákonov.

INFORMACE

AUTOR
none
VELIKOST SOUBORU
7,76 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2008
NÁZEV SOUBORU
Zákonník práce pre zamestnávateľov.pdf
ISBN
0
STÁHNOUT ČÍST

Zákonník práce: nové povinnosti pre zamestnávateľov ...

Chyby zamestnávateľov pri výpovedi z organizačných dôvodov. ... V praxi najčastejšie využívaným dôvodom pre jednostranné ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je výpoveď podľa §63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ľudovo nazývaný aj výpoveď pre organizačné zmeny.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Babičkina domácnosť.pdf

Průvodce: Orlickými horami a jejich podhůřím.pdf

Špaňelsko - průvodce do kapsy.pdf

Jedovatí hadi v přírodě a teráriích.pdf

Teratológia.pdf

Lahodně s Ellou.pdf

Neúprosný.pdf

Sedm nových nejkrásnějších divů světa.pdf

Cesta do nitra homeopatie.pdf

Psí srdce / Sobaččije serdce.pdf

Rodinná múdrosť od mnícha, ktorý predal svoje Ferrari.pdf

Slovo Buddhovo.pdf

Petr Urban bez zábran - O športe.pdf

Lepím a maluji zvířátka: Kachnička.pdf

Kouzelní delfíni a mořské víly (kniha a 44 karet).pdf

Tisíc bělošek.pdf

V jednej osobe.pdf

Dědečku, máme tě rádi.pdf

Český jazyk 3. ročník učebnice.pdf